Μηνύματα φωτός

-Ευτυχισμένος αυτός που γνωρίζει,τι είναι αγάπη προς τον Ιησού Χριστό και περιφρονεί τον εαυτόν του χάριν αυτής της αγάπης.
-Αγάπησε ψυχή ολόθερμα τον Ιησού Χριστό.Αυτόν να θεωρείς φίλο σου,Αυτόν,που έστω και αν όλοι σε εγκαταλείψουν,δεν θα σε αφήσει ποτέ,ούτε θα επιτρέψει να καταστραφείς.
-Αν σε κάθε σου ανάγκη επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό,θα Τον έχεις πάντοτε κοντά σου.Αν ο Χριστός είναι μαζί σου,κανείς εχθρός δεν μπορεί να σε βλάψει.
-Να είσαι ταπεινός και ειρηνικός και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου
-Να είσαι ευσεβής και πράος και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου.
-Κάνε τον Ιησού Χριστό βασιλιά της καρδιάς σου και θα είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως (Ἀπόσπασμα ἀπό τίς Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων)A/A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΧΩΡΙΟΝ
ΘΕΜΑ
ΛΗΨΗ
43
01-10-84
Κατήχησις ΣΤ'& Α'-Δ'.
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν -Α'. (δ. 58')
Λήψη
44
08-10-84
Κατήχησις ΣΤ'& Ε'-Ζ'.
Περί Θεοῦ -Β'. (δ. 60')
Λήψη
45
15-10-84
Κατήχησις ΣΤ'& Η-Θ'.
Περί Θεοῦ -Γ'. (δ. 61')
Λήψη
46
22-10-84
Κατήχησις ΣΤ' & Ι'- ΛΣΤ'.
Περί Θεοῦ -Δ'. Περί αἰρέσεων. (δ. 58')
Λήψη
47
29-10-84
Κατήχησις Ζ'& Α'-Δ'.
Ὁ Θεός εἶναι Πατήρ - Α'. (δ. 61')
Λήψη
48
05-11-84
Κατήχησις Ζ'& Ε'-Η'.
Ὁ Θεός εἶναι Πατήρ – Β'. (δ. 58')
Λήψη
49
12-11-84
Κατήχησις Ζ'& Θ'.
Ὁ Θεός εἶναι Πατήρ – Γ'. (δ. 62')
Λήψη
50
19-11-84
Κατήχησις Η'& Α'-Ε'.
Εἰς ἕνα Θεόν ...Παντοκράτορα – Α'. (δ. 58')
Λήψη
51
26-11-84
Κατήχησις Η'&ΣΤ'-Η'.
Εἰς ἕνα Θεόν ...Παντοκράτορα -Β'. Ὁ Θεός ἐξουσιαστής καί τοῦ πλούτου. (δ. 56')
Λήψη
52
03-12-84
Κατήχησις Θ'& Α'-Θ'.
Ὁ Θεός Δημιουργός οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν καί ἀοράτων -Α'. (δ. 59')
Λήψη
53
10-12-84
Κατήχησις Θ'& Ι' -ΙΔ'.
Ὁ Θεός Δημιουργός οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν καί ἀοράτων – Β'. (δ. 59')
Λήψη
54
17-12-84
Κατήχησις Θ' & ΙΕ'-ΙΣΤ'.
Ὁ Θεός Δημιουργός οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν καί ἀοράτων – Γ'. Ἡ ἀνθρωπίνη κατασκευή. (δ. 60')
Λήψη
55
14-01-85
Κατήχησις Ι'& Α'-Γ'.
Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Α'. Προσηγορίαι τοῦ Χριστοῦ. (δ. 61')
Λήψη
56
21-01-85
Κατήχησις Ι'& Δ'-Ε'.
Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Β'. Προσηγορίαι τοῦ Χριστοῦ. (δ. 60')
Λήψη
57
28-01-85
Κατήχησις Ι'& ΣΤ'-Ζ'.
Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν - Γ'. (δ. 58')
Λήψη
58
04-02-85
Κατήχησις Ι'& Η'-ΙΑ'.
Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Δ'. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν Π. Δ. (δ. 61')
Λήψη
59
11-02-85
Κατήχησις Ι'& ΙΒ'-ΙΕ'.
Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Ε'. (δ. 61')
Λήψη
60
18-02-85
Κατήχησις Ι'& ΙΣΤ'-Κ'.
Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν-ΣΤ'. (δ. 58')
Λήψη
61
04-03-85
Κατήχησις ΙΑ' & Α'- Ε'.
“...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” (δ. 61')
Λήψη
62
11-03-85
Κατήχησις ΙΑ'& Ε'- Ι'.
“...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Β'. (δ. 59')
Λήψη
63
18-03-85
Κατήχησις ΙΑ' & Ι'- ΙΣΤ'.
“...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Γ'. (δ. 59')
Λήψη
64
25-03-85
Κατήχησις ΙΑ' & ΙΖ'- Κ'.
“...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Δ'. (δ. 55')
Λήψη
65
01-04-85
Κατήχησις ΙΑ' & ΙΖ' -Κ'.
“...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Ε'. (δ. 57')
Λήψη
66
30-09-85
Κατήχησις ΙΒ' & Α'- Γ'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Τυπολογία τῆς Θεανθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Π.Δ. Ἡ σωτηρία θεμελιοῦται τόσον εἰς τήν Θείαν ὅσον καί εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ.- Μέρος Α'. (δ. 60')
Λήψη
67
07-10-85
Κατήχησις ΙΒ' & Γ'- Η'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “Τίνος ἕνεκεν κατέβη ὁ Ἰησοῦς” ἤτοι ποῖος ὁ λόγος τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.- Μέρος Β'. (δ. 61')
Λήψη
68
14-10-85
Κατήχησις ΙΒ' & Η'.
Τό προηγούμενον καί ἑπόμενον θέλημα τοῦ Θεοῦ εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως. Προφητικές ρήσεις εἰς τήν Ἐνανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ. - Μέρος Γ'. (δ. 61')
Λήψη
69
21-10-85
Κατήχησις ΙΒ' & Θ' – ΙΕ'.
“Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “Εἰ ὅλως Θεοῦ φύσις ἐστίν ἀνθρώποις συναναστρέφειν”. - Μέρος Δ'. (δ. 60')
Λήψη
70
28-10-85
Κατήχησις ΙΒ' & ΙΕ' – Κ'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Λόγοι ποικίλοι τοῦ διατί ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Τόπος προελεύσεως τοῦ Χριστοῦ. - Μέρος Ε'. (δ. 61')
Λήψη
71
04-11-85
Κατήχησις ΙΒ' & ΚΑ'- ΚΓ'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Εἰ δυνατόν ἐστίν παρθένον τεκεῖν ἄνευ ἀνδρός; - Μέρος ΣΤ'. (δ. 60')
Λήψη
72
11-11-85
Κατήχησις ΙΒ' & ΚΔ'- ΚΕ'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “ Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν”. - Μέρος Ζ'. (δ. 60')
Λήψη
73
18-11-85
Κατήχησις ΙΒ' & ΚΣΤ'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “Θεός ἐστίν ὁ ἐν γαστρί καί μέχρι νῦν δημιουργῶν τά βρέφη”. - Μέρος Η'. (δ. 61')
Λήψη
74
25-11-85
Κατήχησις ΙΒ' & ΚΣΤ' – Λ'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Ἡ παρθενική γέννησις συγκρινομένη μέ τήν ἐκ στειρότητος γέννησιν. Ἡ τυπολογία τῆς Π. Δ. Διά τήν παρθενικήν γέννησιν. - Μέρος Θ'. (δ. 62')
Λήψη
75
02-12-85
Κατήχησις ΙΒ' & ΛΑ'- ΛΔ'.
Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Ἀρνητικές θέσεις κατά τῆς παρθενίας τῆς Θεοτόκου καί ἀναίρεσις αὐτῶν.- Ἐπίλογος. - Μέρος Θ'. (δ. 56')
Λήψη
Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ